+420 606 192 168 Váš košík toggle menu

OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti INTERIÉRY SOUKUP s.r.o.
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu www.silverhome.cz
 

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti INTERIÉRY SOUKUP s.r.o., IČ 17569729DIČ CZ17569729, se sídlem č.p. 130, 675 33 Dešov, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu ....., vložka ..... (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a kupujícími – spotřebiteli („spotřebitelské smlouvy“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího nebo jiného on-line tržiště. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.silverhome.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“). On-line tržištěm využívaným prodávajícím je například www.heureka.cz.  Jiné obchodní podmínky prodávající neakceptuje.

Kupujícím – spotřebitelem je podle obchodních podmínek každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná prostřednictvím webové stránky nebo internetového tržiště.

Obchodní podmínky se tedy nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 6.1.2023.

2. Uzavření kupní smlouvy

Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o

a) zboží, a to včetně popisu jeho hlavních vlastností,

b) cenách jednotlivého zboží včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků; tyto ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu,

c) nákladech dodání zboží, které platí pouze při doručování v rámci území České republiky; pokud tyto náklady nelze stanovit předem, údaj, že mohou být dodatečně účtovány,

d) zda platí nějaká omezení pro dodání zboží.

Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář (dále jen jako „objednávka“) ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

a) objednávaném zboží, které předtím kupující vloží „do košíku“ což je elektronický nákupní košík webového rozhraní obchodu,

b) způsobu a času doručení včetně informací o nákladech spojených s dodáním zboží jednotlivými způsoby doručení, které kupující volí zaškrtnutím požadovaného způsobu,

c) způsobu platby včetně nákladů jednotlivých způsobů platby, které kupující volí zaškrtnutím požadovaného způsobu,

d) dodacích údajích kupujícího, které kupující vyplní,

e) obchodních podmínkách, které kupující může stáhnout v PDF,

f) informacích o zpracování osobních údajů podle Nařízení GDPR, které kupující může stáhnout v PDF.

Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrdit a odeslat objednávku“ čímž učiní závaznou nabídku; předtím je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, případně zjistit a opravit chyby vzniklé při zadávání dat. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“ nebo „e-mail kupujícího“).

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky.

Pro objednání zboží může na základě pokynu kupujícího vyplnit objednávkový formulář, resp. vytvořit objednávku, přímo prodávající. V takovém případě, pokud jedná kupující s prodávajícím ústně prostřednictvím telefonu nebo obdobného zařízení, sdělí prodávající kupujícímu na začátku každého hovoru obchodní účel hovoru a údaje o své totožnosti, a pokud telefonuje v zastoupení jiné osoby, rovněž údaje o její totožnosti. Takto prodávajícím na základě pokynů kupujícího vytvořenou závaznou nabídku prodávající kupujícímu potvrdí bez zbytečného odkladu v textové podobě. Kupující je nabídkou vázán až poté, co projeví svůj souhlas elektronicky nebo podpisem potvrzení nabídky na listině.

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací nabídky), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na e-mail kupujícího.

V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, ať už z důvodu vyprodání zásob nebo nedostupnosti zboží nebo z jakéhokoliv jiného důvodu, zašle prodávající kupujícímu na e-mail kupujícího:

a) pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího; pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím e-mailu kupujícího.

b) informaci o odmítnutí nabídky, pokud není možné objednané zboží, ani jemu podobné, dodat.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické textové podobě a je pro kupujícího přístupná; spotřebiteli ji na žádost prodávající poskytne po dobu, kdy je povinen ji archivovat.

3. Cena zboží a platební podmínky

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

a) v hotovosti

i) v sídle prodávajícího

ii) v showroomu prodávajícího

iii) v provozovně prodávajícího

iv) na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce

b) bezhotovostně

i) převodem na účet prodávajícího č. 106634263/2250 (dále jen „účet prodávajícího“);

ii) prostřednictvím platebního systému GoPay;

iii) platební kartou;

iv) on-line platbou z účtu u vyjmenovaných finančních institucí.

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s balením a dodáním zboží.

Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčena případná povinnost uhradit kupní cenu zboží předem sjednaná v obchodních podmínkách nebo kupní smlouvě.

V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 10 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy. Po tuto dobu je pro zákazníka zboží rezervováno. V případě platby na dobírku za situace, kdy kupující zboží nepřevezme (např. není přítomen, nebo odmítne zboží převzít), je kupní cena splatná okamžikem, kdy prodávající dodá zboží do místa určeného kupujícím a umožní mu zboží převzít. V takovém případě bude kupující vyzván prodávajícím k úhradě již splatné kupní ceny s informací, kde a jak si může zboží převzít.

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu, a to zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky anebo bude zvolena doprava do místa určeného kupujícím a kupující si tak nevyzvedne zboží v odběrném místě určeném prodávajícím; kupující je oprávněn si v takovém případě vyžádat u prodávající prohlídku zboží, kterou mu prodávající zajistí podle situace, obvykle přístupem do skladu prodávajícího. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4. Odstoupení od kupní smlouvy

Nejedná-li se o případ uvedený níže v tomto článku obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, může kupující v souladu s ust. § 1829 odst. 1 občanského zákoníku od kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu ve lhůtě čtrnácti (14) dnů; lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o:

a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží, nebo

i) poslední kus zboží, objedná-li spotřebitel v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně,

ii)  poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, nebo

iii) první dodávku zboží, je-li ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu.

Podle předchozího odstavce kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy v případech uvedených v ust. § 1837 občanského zákoníku, zejména u kupní smlouvy:

a) o dodávce zboží vyrobeného podle požadavků kupujícího nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám,

b) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím,

c) o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej kupující porušil,

d) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu, pokud jej kupující porušil.

4.1 POSTUP ODSTOUPENÍ

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od kupní smlouvy před uplynutím příslušné lhůty, a to jakýmkoliv jednoznačným prohlášením učiněným vůči prodávajícímu. Pro rychlejší vyřízení doporučujeme odstoupení zaslat na adresu provozovny prodávajícího či na e-mail prodávajícího s následujícím obsahem:

Adresát: INTERIÉRY SOUKUP s.r.o.

OZNÁMENÍ O ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY DO 14 DNŮ

Datum objednání:

Číslo objednávky:

Jméno, příjmení a adresa kupujícího:

Kupní cena má být vrácena na bankovní účet číslo:

Místo a datum podpisu:

Podpis kupujícího:

4.2 DŮSLEDKY ODSTOUPENÍ

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, stejným způsobem. A to včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Přijaté peněžení prostředky Vám vrátíme jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím budete souhlasit a pokud Vám tím nevzniknou další náklady, zejména na Váš účet, pokud ho uvedete v odstoupení.

Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte v provozovně prodávajícího. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

Kupující nese přímé náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Zboží nezasílejte na dobírku; zboží zaslané na dobírku nejsme povinni převzít.

Pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, nebo bude nějaká jeho část chybět, nebo jeho příslušenství včetně dokladů (záruční list, manuál), případně i dárky, které ke zboží kupující dostal, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu škody je prodávající oprávněn vyčíslit a jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Kupující odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Je-li při nákupu využita množstevní sleva, bude v případě vrácení části nákupu upravena cena nevrácených položek.

5. Přeprava a dodání zboží

Volba způsobu dodání se provádí v objednávkovém formuláři, přičemž kupující může zvolit mimo jiné dopravu TopTrans za podmínek uvedených v objednávkovém formuláři; cena se může lišit podle ceny objednávky, druhu zboží, vzdálenosti místa dodání i v závislosti na tom, zda je požadován výnos do patra atp. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Prodávající se zavazuje, že kupujícímu dodá bezvadné zboží v souladu s platným právním řádem České republiky, a to na adresu udanou kupujícím, je-li taková adresa na území ČR Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání a zajistit přístupovou cestu.

Kupující je povinen uvést správnou a úplnou fakturační i dodací adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno, správný kontaktní e-mail a zejména telefon, na který bude před doručením kontaktován dopravní společností. Pokud kupující není při doručování zásilky zastižen, je mu v místě doručení zanecháno oznámení, na jehož základě je kupující povinen dopravní společnost kontaktovat a sjednat s ní čas dodání.   

Pokud kupující nepřevezme zboží ani do čtrnácti (14) dnů ode dne kdy byl prodávajícím vyzván k jeho odběru (dodání v odběrném místě prodávajícího) anebo ode dne kdy byl učiněn první neúspěšný pokus o jeho doručení dopravcem, je prodávající oprávněn kupujícímu účtovat náklady vzniklé na skladování (dále také jako „skladné“) tohoto zboží v paušální výši 50 Kč/ks za den, a to od prvního dne následujícího po uplynutí uvedené lhůty. Zbožím se rozumí každá jednotlivá část/položka objednávky.

Pokud zboží nebude odebráno kupujícím ani do jednoho (1) měsíce ode dne kdy byl prodávajícím vyzván k jeho odběru (dodání v odběrném místě prodávajícího) anebo ode dne kdy byl učiněn první neúspěšný pokus o jeho doručení dopravcem, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit; kupující je v takovém případě povinen kromě skladného uhradit prodávajícímu škodu, která mu s tímto porušením povinnosti kupujícího vznikne, zejména uhradit skutečné náklady dopravy (dopravné/poštovné a manipulační poplatek).

Při převzetí zboží od přepravce doporučujeme kupujícímu zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto zdokumentovat (foto, video) a neprodleně oznámit přepravci a prodávajícímu, zejména v případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6. Práva z vadného plnění – reklamační řád

Vaše práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

6.1 ZA JAKÉ VADY ODPOVÍDÁME

Jako prodávající odpovídáme za to, že zboží při převzetí nemá vady, zejména že:

a) odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,

b)  je vhodná k účelu, pro který ji kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil, a

c)  je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci,

a že vedle ujednaných vlastností

d) je věc vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,

e)  věc množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením,

f)  je věc dodána s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat, a

g) věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením smlouvy

Prodávající není vázán veřejným prohlášením podle písmene e), prokáže-li, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv.

Písmena d) až g) se nepoužijí v případě, že prodávající kupujícího před uzavřením smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost věci liší a kupující s tím při uzavírání smlouvy výslovně souhlasil.

Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

Prodávající odpovídá kupujícímu také za vadu způsobenou nesprávnou montáží nebo instalací, která byla podle smlouvy provedena prodávajícím nebo na jeho odpovědnost. To platí i v případě, že byla montáž nebo instalace provedena kupujícím a vada nastala v důsledku nedostatku v návodu, který k ní poskytl prodávající nebo poskytovatel digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu, jde-li o věc s digitálními vlastnostmi.

Práva z vadného plnění Vám nenáleží, pokud:

h) jste vadu sami způsobili; nebo

i) uplynula lhůta k jejich uplatnění.

Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se dále nevztahují na:

j) opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním

k) vady použité věci odpovídající míře jejího předchozího používání;

l) věci prodávané za nižší cenu – pouze ve vztahu k vadě, pro kterou byla nižší cena sjednána.

Za vadu zboží nelze považovat rozdílnost odstínů barev ve skutečnosti a na elektronických zobrazovacích zařízeních, případně velikost a umístění motivů ve skutečnosti a na vizualizacích v internetovém obchodě. Pokud zboží neodpovídá Vaší představě, máte právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží v souladu s čl. 4 obchodních podmínek.

6.2 JAKÁ JE LHŮTA PRO UPLATNĚNÍ PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ?

U nepoužitého spotřebního zboží může kupující vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí, není-li na webovém rozhraní, v dokumentech přiložených ke zboží nebo v reklamě stanovena delší záruční doba. U použitého zboží platí, že je lhůta zkrácena na jeden rok.

Berte, prosím, na vědomí, že v případě, že Vám bude zboží vyměněno či opraveno, na nové zboží, resp. vyměněné součástky a náhradní díly neběží nová záruční doba. Záruční doba se však v takovém případě prodlužuje o dobu, po kterou jste nemohli kvůli vadě zboží užívat, tj. zejména o dobu, po kterou je zboží v opravě, přesněji od uplatnění reklamace až do okamžiku vyrozumění o jejím vyřízení.

6.3 JAKÁ PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ MÁTE?

Má-li věc vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.

Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který kupující věc koupil. K odstranění vady převezme prodávající věc na vlastní náklady. Vyžaduje-li to demontáž věci, jejíž montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem věci předtím, než se vada projevila, prodávající provede demontáž vadné věci a montáž opravené nebo nové věci anebo uhradí náklady s tím spojené. Nepřevezme-li kupující věc v přiměřené době poté, co jej prodávající vyrozuměl o možnosti věc po opravě převzít, použije se § 2159 odst. 3 občanského zákoníku obdobně, tedy v souladu s OP náleží prodávajícímu úplata za uskladnění.

Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud

a) prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s § 2170 odst. 1 a 2 občanského zákoníku,

b) se vada projeví opakovaně,

c) je vada podstatným porušením smlouvy, nebo

d) je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou věci bez vady a vadné věci, kterou kupující obdržel. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná.

6.4 JAK POSTUPOVAT PŘI REKLAMACI?

Reklamaci, resp. uplatnění práv z vadného plnění, u naší společnosti uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění vady. Reklamace přijímáme:

a) v provozovně prodávajícího

b) v sídle prodávajícího.

Pro co nejrychlejší vyřízení reklamace doporučujeme využít naši provozovnu.

Doporučený postup při reklamaci:

a) pro rychlejší vyřízení nás o reklamaci můžete předem informovat telefonicky, e-mailem či písemně;

b) zároveň je vhodné nás informovat o tom, jaké právo z vadného plnění jste si zvolili, tedy zda máte v souladu s tímto reklamačním řádem zájem o opravu věci, výměnu zboží nebo jeho součásti, odstoupení od smlouvy, slevu z kupní ceny, popřípadě další práva v souladu s tímto reklamačním řádem a občanským zákoníkem;

c) reklamované zboží nám doručíte (jinak než na dobírku, kterou nepřebíráme), přičemž při zasílání doporučujeme zabalit zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení;

d) přiložte doklad o koupi zboží, spolu s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace;

e) pro usnadnění postupu reklamace můžete využít vzorový reklamační protokol, který je přílohou tohoto reklamačního řádu.

Nesplnění některého z výše uvedených kroků nebo nepředložení kteréhokoliv z výše uvedených dokumentů nebrání kladnému vyřízení reklamace dle zákonných podmínek.

Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy nám byl oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady prodané věci.

Reklamace včetně odstranění vady vyřídíme a budeme Vás o tom informovat nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se s Vámi nedohodneme na delší lhůtě; do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Lhůta běží ode dne následujícího po uplatnění reklamace, přitom připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den nejblíže následující. Po marném uplynutí této lhůty můžete od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu. Tyto lhůty neplatí, pokud k vyřízení reklamace neposkytnete prodávajícímu požadovanou potřebnou součinnost, tedy zejména, že umožníte prodávajícímu přezkoumat reklamovaný výrobek.

Při reklamaci Vám vydáme potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Spotřebitel je povinen při vytknutí vady uvést, jaký způsob vyřízení reklamace požaduje.

Pokud máte právo z vadného plnění, máte právo na úhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace zboží. Vezměte, prosíme, na vědomí, že právo na úhradu těchto nákladů musíte uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.

7. Další práva a povinnosti smluvních stran

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy uzavřené s kupujícím – spotřebitelem je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz a https://adr.coi.cz/cs, formulář je zde https://www.coi.cz/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/  

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

8. Doručování

Veškeré písemnosti související s kupní smlouvou je oprávněn kupující doručovat na kteroukoliv z adres prodávajícího uvedených v kupní smlouvě nebo v obchodních podmínkách, pokud není speciálně pro některou písemnost určeno jinak.

Veškeré písemnosti související s kupní smlouvou je oprávněn prodávající doručovat na kteroukoliv z následujících adres kupujícího, pokud není speciálně pro některou písemnost určeno jinak:

a) adresy kupujícího uvedené v kupní smlouvě,

b) na e-mail kupujícího,

c) na jinou elektronickou adresu (e-mail) sdělenou kupujícím prodávajícímu písemně, případně prostřednictvím e-mailu kupujícího.

Veškeré písemnosti související s touto smlouvou se považují za doručené, pokud se s nimi strany, jimž byly určeny, mohou seznámit. Zejména pak desátým dnem po uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb nebo dnem odmítnutí převzetí zásilky jejím adresátem, nebo dnem vrácení nedoručené zásilky i když se o ní adresát nedozvěděl (podle toho, co nastane dříve).

Veškeré písemnosti související s touto smlouvou mohou být zasílány také prostřednictvím datové schránky smluvních stran. V takovém případě se písemnost považuje za doručenou okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu; nepřihlásí-li se taková osoba do datové schránky ve lhůtě deseti dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty. Listinu zaslanou prostřednictvím datové schránky považují smluvní strany za právní jednání písemné a podepsané.

8.2 Kontaktní údaje (adresy) prodávajícího:

a) sídlo: Dešov 130, 675 33 Dešov

b) provozovna: Dešov 147, 675 33 Dešov

c) showroom: nám. ČSA 55, 676 02 Moravské Budějovice

d) e-mail prodávajícího: info@silverhome.cz

e) adresa pro reklamace (uplatnění práv z odpovědnosti za vady):

i) provozovna: INTERIÉRY SOUKUP s.r.o., Dešov 147, 675 33 Dešov

ii) sídlo: INTERIÉRY SOUKUP s.r.o., Dešov 130, 675 33 Dešov

9. Závěrečná ustanovení

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

Smluvní strany se dohodly, že veškeré informace, které si poskytly při jednání o uzavření této smlouvy, v době trvání nájmu i po jeho skončení, jsou důvěrné a strana, které byly poskytnuty, je nesmí prozradit třetí osobě ani je použít v rozporu s jejich účelem pro své potřeby. Dále se smluvní strany dohodly, že uzavření této smlouvy a její podmínky jsou předmětem obchodního tajemství, které se zavazují zachovat.

 

Individuální
cenové nabídky
Zvýhodněné
sety spotřebičů
Doprava
zdarma
po celé České republice
Certifikovaný
prodejce
od roku 2013
Veškeré
zboží
je určeno pro český trh